Wie doet wat?

Organisatie

SintLucas bestaat uit professionals die samen de organisatie vorm en inhoud geven.

Student aan het werk

Platte organisatie

SintLucas is een platte organisatie met een college van bestuur, schoolleiding en de onderwijsgevenden. Daarnaast zijn er staf- en ondersteunende diensten die werken ten behoeve van het onderwijs.

College van Bestuur

André Gehring en Ruud Rabelink vormen samen het College van Bestuur van SintLucas.

Raad van Toezicht

Het College van Bestuur wordt gecontroleerd en geadviseerd door een Raad van Toezicht. De leden houden integraal toezicht op het beleid van het college van bestuur en de algemene gang van zaken binnen SintLucas. De raad ziet er op toe dat beide scholen hun onderwijstaak en werkgeverschap uitstekend waarmaken.

Raad van Advies

In de Raad van Advies zitten vertegenwoordigers uit de beroepenvelden en het vervolgonderwijs waar SintLucas voor opleidt. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies over het te voeren onderwijsbeleid. De raad draagt bij aan actueel en innovatief onderwijs.

André en Ruud
André en Ruud

Organogram

In de afbeelding hieronder is de organisatiestructuur van SintLucas weergegeven.

Organogram SintLucas

Medezeggenschap

SintLucas heeft de medezeggenschap geregeld volgens de Wet op de ondernemingsraden, die in 2011 van kracht is geworden. Er is een ouderraad, een studenten- en leerlingenraad en een ondernemingsraad.

Meer informatie
Atrium