Medezeggenschap

Denk mee!

SintLucas heeft de medezeggenschap geregeld volgens de Wet op de ondernemingsraden. Er is een leerlingenraad, studentenraad, ondernemingsraad en ouderraad.

Leerlingenraad

In het kader van de medezeggenschap kent de instelling een leerlingenraad. De leerlingenraad is de centrale vertegenwoordiging van de deelnemers van SintLucas vmbo. De leerlingenraad overlegt met de vmbo teamleiding over allerlei aangelegenheden, die voor alle leerlingen van belang zijn. De leden van de leerlingenraad zijn klassenvertegenwoordiger.

Studentenraad

Beide locaties van het mbo kennen een studentenraad. Locatiegebonden onderwerpen worden besproken in overleg tussen deze decentrale studentenraad en de directeur verantwoordelijk voor de locatie. Locatieoverstijgende onderwerpen komen aan bod in het overleg dat een aantal keer per jaar plaatsvindt met het College van Bestuur. Daarnaast heeft de studentenraad tijdens het schooljaar contact met de ondernemingsraad (vertegenwoordigen medewerkers), ouderraad en leerlingenraad. De studentenraad heeft inspraak op zaken als lestijden, vakantieplanning, roosters en regels.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad bestaat uit medewerkers. Zij heeft advies- en instemmingsrecht bij onderwerpen die in de wet zijn vastgelegd. De ondernemingsraad heeft zes tot acht keer per jaar overleg met het College van Bestuur (CvB). Een advies van de raad mag het CvB met argumenten naast zich neerleggen, een onthouding van instemming niet.

Ouderraad

Via de ouderraad kunnen ouders meedenken, meepraten en meebeslissen over de gang van zaken op school. We hebben drie decentrale ouderraden (mbo Eindhoven, mbo Boxtel en vmbo).

Mbo: thema’s waarover wordt besloten zijn o.a. de ouderbijdrage, de vakantieplanning of de examenregeling. Een paar keer per jaar overleg hebben zij overleg met de directie. Ook bespreken ze onderwerpen met de studenten- en ondernemingsraad.

Vmbo: thema’s waarover wordt besloten zijn o.a. de schooltijden, ouderbijdrage of de vakantieplanning. Zij hebben een paar keer per jaar overleg met de onderwijsmanagers en bespreken onderwerpen met de leerlingenraad.

Medezeggenschapsstatuut

Download hiernaast het medezeggenschapsstatuut. In dit document staat beschreven hoe de medezeggenschap
binnen SintLucas is geregeld.

Contactgegevens

Wil je in contact komen met een vertegenwoordiger van een van de raden, stuur dan een mail naar:

vmboleerlingenraad@sintlucas.nl
studentenraadboxtel@sintlucas.nl
studentenraadehv@sintlucas.nl
ouderraadboxtel@sintlucas.nl
ouderraadeindhoven@sintlucas.nl
vmboouderraad@sintlucas.nl
or@sintlucas.nl