Privacy
verklaring

Inleiding

Stichting SintLucas, statutair gevestigd aan de Torenallee 75, 5617 BB Eindhoven, KVK-nummer 17254488, verwerkt persoonsgegevens. Daarbij houdt SintLucas zich aan de privacy regels zoals opgenomen in de AVG. SintLucas behandelt de informatie die zij ontvangt vertrouwelijk.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens SintLucas verwerkt en voor welke doeleinden.

Persoonsgegevens

SintLucas verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden. Hierna wordt toegelicht welke persoonsgegevens en doeleinden dat zijn.

Onderwijs

SintLucas geeft onderwijs aan vmbo-leerlingen en mbo-studenten. Om het onderwijs te kunnen verzorgen verwerkt SintLucas verschillende categorieën van persoonsgegevens, zoals contactgegevens, geslacht, nationaliteit, BSN gegevens van ouders en verzorgers, geboortedatum, geboorteplaats, onderwijsnummer, studievoortgang, financiële gegevens, pasfoto, verzuimgegevens en indien nodig gezondheidsgegevens.

Video’s
Onze website speelt automatisch video’s af. De video’s worden direct via onze website afgespeeld door middel van cookies.

Bezoekersadministratie
Bezoekers van een van onze vestigingen dienen zich te melden bij de receptie. Daar worden zij als bezoeker geregistreerd en ontvangen zij een pasje voor de duur van het bezoek. Wij registreren je naam, organisatie en aankomsttijd.

Nieuwsbrief
Als je daarvoor toestemming hebt gegeven, kan SintLucas je een nieuwsbrief versturen. Door middel van onze nieuwsbrief informeren we je over komende activiteiten, projecten en ander nieuws. Voor de verzending van onze nieuwsbrief verwerken wij jouw naam, e-mailadres en de gegeven toestemming. Onder iedere nieuwsbrief wordt een opt-out mogelijkheid geboden, zodat je je zelf kunt afmelden voor de nieuwsbrief.

Social media
SintLucas is op verschillende social media te vinden, zoals op Facebook, X, Instagram, LinkedIn en Youtube. SintLucas gebruikt social media plugins op haar website. Als je op één van de social media buttons klikt (en je eventueel registreert met je eigen account, wordt informatie gedeeld met de social media website. Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verwerken als je klikt op functies zoals een Facebook-like of een comment achterlaat. Als je een dergelijke functie gebruikt, verkrijgen wij de gegevens via de social media website in kwestie.

Cameratoezicht
SintLucas maakt gebruik van cameratoezicht voor zover noodzakelijk voor de bescherming van eigendommen, werknemers, leerlingen, studenten en gasten. Het cameratoezicht maakt deel uit van een pakket aan maatregelen rondom beveiliging en sociale veiligheid van SintLucas. Beelden worden alleen gemaakt op algemeen toegankelijke plaatsen. De opnamen worden beperkte tijd bewaard en zijn benaderbaar voor een beperkt aantal medewerkers.

Vacatures
SintLucas verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, per post, per e-mail en/of telefoongesprekken. Wij verzamelen onder andere de naam, het geslacht, contactgegevens, motivatiebrieven, informatie over het opleidingsniveau en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant. Deze gegevens zijn relevant voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure en zullen uiterlijk 4 weken na afloop van de procedure worden verwijderd. Indien je daarvoor toestemming geeft kan SintLucas jouw persoonsgegevens langer opslaan in haar administratie, zodat in de toekomst eventueel wederom contact met u kan worden opgenomen.

Contact
Je kunt contact met ons opnemen door ons een e-mail te sturen of te bellen. Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, vragen we om jouw naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer en de vraag die je ons hebt gesteld.

Meeloopdagen en proeflessen
Via onze website kun je je aanmelden voor een meeloopdag of een proefles. Om jouw aanmelding te verwerken hebben we de volgende gegevens nodig: naam, e-mailadres, naam en plaatsnaam huidige school, huidig leerjaar, telefoonnummer.

Open dagen
Via onze website kun je je aanmelden voor een open dag. Deze aanmelding is niet verplicht, maar door je aan te melden kunnen we je wel per mail meer informatie over de open dag toesturen. Hiervoor hebben we de volgende gegevens nodig: naam, e-mailadres, niveau huidige opleiding en leerjaar, voorkeur opleiding.

Brochure aanvragen
Via onze website kan je een brochure (mbo/vmbo) aanvragen. Om jouw aanvraag te verwerken hebben we de volgende gegeven van je nodig: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, straat, huisnummer, postcode, plaatsnaam, niveau huidige opleiding, huidige onderwijsinstelling.

Project aanmelden
Via onze website kan je een project aanmelden bij ons projectbureau. Om jouw aanvraag te verwerken hebben we de volgende gegeven van je nodig: bedrijfsnaam, branche, straatnaam bedrijf, huisnummer bedrijf, postcode bedrijf, telefoonnummer bedrijf, website bedrijf, geslacht, voornaam, tussenvoegsel, achternaam, functie, mobiel, e-mailadres, beschrijving project, gewenste startdatum, deadline project, opleverdatum, beschikbaar budget.

Aanmelding opleiding
Via onze website kun je je aanmelden voor een opleiding. Om jouw aanmelding te verwerken hebben we de volgende gegevens nodig: schooljaar aanmelding, keuze opleiding, BSN, contactgegevens, naam, geboortedatum, adres, nationaliteit en gegevens over de vooropleiding. Indien nodig vragen we je ook om het uploaden van een portfolio.

Club-S
Je bent SintLucas-alumnus, of je hebt je aangemeld voor Club-S, het SintLucas-alumninetwerk. Dan gebruiken we jouw gegevens om je, als je daarvoor toestemming hebt gegeven, op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen en evenementen binnen het door jou aangegeven vakgebied of thema gericht op kennisdeling en het vergroten van je carrièrekansen.

Delen van persoonsgegevens

SintLucas verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Ook geeft SintLucas geen persoonsgegevens door buiten de Europese Economische Ruimte.

Wij delen geen persoonsgegevens met andere bedrijven of organisaties, tenzij dat nodig is in een van de volgende situaties. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SintLucas blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uitvoering van een overeenkomst
Als dat nodig is om onze verplichtingen jegens jou na te komen, kunnen wij jouw persoonsgegevens delen met andere organisaties. Hieronder valt bijvoorbeeld het delen van jouw persoonsgegevens met andere onderwijsinstellingen, indien je een keuzevak aan een andere onderwijsinstelling volgt.

Daarnaast kunnen we geanonimiseerde gegevens gebruiken voor onderzoeks- en analyse doeleinden. Deze geanonimiseerde gegevens stellen wij ten behoeve van het onderzoek beschikbaar aan een derde partij.

Ook kunnen we jouw persoonsgegevens delen met toezichthoudende instanties, zorginstellingen, samenwerkingsverbanden en andere onderwijsinstellingen in verband met een overstap of vervolgonderwijs.

Ten slotte kunnen we persoonsgegevens doorgeven indien dat nodig is voor de levering en werking van digitale onderwijsmiddelen. Bijvoorbeeld voor het maken van back-ups.

Toestemming
Met toestemming kunnen wij jouw persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven. De toestemming geldt alleen als duidelijk is waar je toestemming voor geeft en wat de gevolgen daarvan zijn.

Voor externe verwerking
We verstrekken persoonsgegevens aan onze partners zodat ze gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacy beleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Onder onze partners verstaan wij onder meer onze IT-leveranciers en beheerder van het CRM-systeem.

Om juridische redenen
We delen persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.

Wettelijke verplichting
Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij persoonsgegevens verstrekken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. Een ander voorbeeld is dat de belastinginspecteur op grond van artikel 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen alle gegevens kan opeisen die nodig zijn om belasting te heffen.

SintLucas maakt afspraken met de ontvangers van uw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en worden beveiligd.

Hoe lang bewaren we gegevens

SintLucas zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Op onze bewaartermijn(en) zijn wettelijke eisen van toepassing. Zo nemen wij de wettelijke bewaartermijnen in acht.

Cookies

Om ervoor te zorgen dat de website goed functioneert maakt SintLucas gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek op de website wordt opgeslagen op het elektronische apparaat van de websitebezoeker. Cookies hebben als doel om informatie over iemand, de website of statistieken te verzamelen. Sommige cookies hebben daarnaast het doel om de gebruikerservaringen van de website te verbeteren.

Soorten cookies
SintLucas maakt onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn namelijk noodzakelijk om te website goed te laten functioneren. Functionele cookies verwerken geen persoonsgegevens anders dan voor het doel waarvoor deze persoonsgegevens worden ingevuld. Deze cookies volgen bijvoorbeeld hoe je door onze website surft. Met deze informatie kan SintLucas de werking van de website verbeteren. De gegevens worden niet gebruikt om bijvoorbeeld een profiel van het internetgebruik van websitebezoekers op te stellen.

Niet-functionele cookies zijn niet nodig voor het laten functioneren van de website. Zoals bijvoorbeeld analytische cookies. Door analytische cookies kan SintLucas weten welke onderdelen van de website we kunnen verbeteren. Ook kan door middel van analytische cookies bijvoorbeeld de populariteit van bepaalde pagina’s worden gemeten.

SintLucas maakt gebruik van de volgende niet-functionele cookies:

Marketing cookies
SintLucas maakt gebruik van marketing cookies, zijnde advertentie cookies. De cookies stellen SintLucas in staat om de websitebezoeker te “volgen”. Dit wil zeggen dat de pagina’s die de bezoeker gebruikt worden gevolgd. Hierdoor kunnen advertenties worden geselecteerd die relevant zijn voor de websitebezoeker.

Statistische cookies
Statistische cookies worden door SintLucas gebruikt om statistieken bij te houden, zoals bijvoorbeeld bezoekersstatistieken. Op die manier heeft SintLucas een beter inzicht in het functioneren van de website. Het gebruik van de website wordt als het ware in kaart gebracht door deze analytische c.q. statistische cookies.

Tracking cookies
Tracking cookies zijn cookies die ook bij het bezoeken van een andere website kunnen worden uitgelezen. Met deze cookies kan Sint Lucas het internetgedrag van websitebezoekers door de tijd heen volgen. Uit deze informatie kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid.

Informatie over specifieke cookies op sintlucas.nl is onderaan deze pagina te vinden*

Privacy verzoeken

Op grond van de AVG en de Nederlandse uitvoeringswet daarvan hebben betrokkenen (waaronder websitebezoekers) een aantal privacyrechten, namelijk het recht op: inzage, verbetering of aanvulling, gegevenswissing, beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar.

Recht van inzage
Je kunt SintLucas verzoeken om inzage te geven in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. We vragen je om je bij het verzoek te identificeren door een kopie van je rijbewijs of identiteitsdocument te verstrekken. Vervolgens nemen wij het verzoek in behandeling. In onze reactie lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, en geven wij je daar een kopie van. Ook lichten wij toe voor welke doelen de gegevens zijn of worden verwerkt, met wie de gegevens worden gedeeld, hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen, en welke overige rechten je geldend kunt maken.

Verbetering of aanvulling
Als wij je inzage hebben verleend in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, kun je ons ook verzoeken om gegevens te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Wij zullen het verzoek in behandeling nemen en motiveren onze reactie. Daarbij geven wij aan of wij tot verbetering en/of aanvulling over zullen gaan.

Verwijdering van persoonsgegevens

Je kunt ons ook verzoeken jouw persoonsgegevens in onze systemen te wissen in één of meer van de volgende gevallen:

  • de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze verwerken
  • je trekt jouw toestemming voor (verdere) verwerking in en er is geen andere grondslag voor verwerking meer;
  • je maakt gemotiveerd bezwaar en er zijn geen dwingende redenen om het bezwaar niet te honoreren;
  • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt;
  • wij moeten de persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen.

Beperking verwerking
Daarnaast heb je het recht om ons te verzoeken de gegevensverwerking te beperken. Als voldaan is aan de volgende criteria, zullen wij tot beperking overgaan:

  • de persoonsgegevens zijn mogelijk onjuist;
  • de verwerking is onrechtmatig;
  • de persoonsgegevens zijn niet meer nodig;
  • je maakt bezwaar tegen de verwerking van de gegevens, en er zijn geen andere zwaarwegendere belangen die verwerking noodzakelijk maken.

Overdracht digitale data
Als je persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt en wij jouw gegevens hebben verwerkt, heb je het recht ons om een kopie van deze gegevens te vragen. Je kunt ons in die gevallen ook vragen jouw gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te sturen.

Bezwaar
Je mag te allen tijde bezwaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die op basis van jouw persoonsgegevens zijn aangemaakt. Wij zullen verwerking van jouw gegevens na ontvangst van het bezwaar staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden.

Verwerken wij jouw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden? Dan mag je daar te allen tijde bezwaar tegen maken en zullen wij de verwerking direct staken.

Klachten
Ten slotte is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Meer informatie over de klachtenprocedure vind je op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Uitoefenen rechten
Wil je van één of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kunt u contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming via het e-mailadres privacy@sintlucas.nl SintLucas zal op jouw verzoek binnen 4 weken beslissen, tenzij wij je binnen die termijn laten weten dat wij nog meer tijd nodig hebben.

Worden jouw persoonsgegevens verwerkt op grond van gegeven toestemming? Dan heb je het recht om de toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van de toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.

Vragen?

Als je nog vragen over het bovenstaande hebt kun je contact opnemen met Pascal Marcelis, functionaris voor de gegevensbescherming, via het e-mailadres: privacy@sintlucas.nl

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de (U)AVG opgesteld. SintLucas behoudt zich het recht voor om de privacyverklaring periodiek te actualiseren. De nieuwste versie wordt steeds op deze pagina gepubliceerd.