Praktische
informatie

Handige documenten

In het blok hieronder kun je de praktische documenten met betrekking tot onze vmbo-opleiding downloaden zoals: de schoolgids met alle praktische informatie over het schooljaar, de procedure absentieregistratie waarin we vermelden wat de stappen zijn bij absentie van een leerling, de jaarplanning en de handleiding van Magister.

Magister is het leerlingadministratiepakket van SintLucas. Via Magisterweb en Magisterapp hebben leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) toegang tot algemene informatie over school en tot gegevens zoals onder andere roosters, roosterwijzigingen, beoordelingen en absenties.

Ook vind je hieronder het formulier voor het aanvragen van buitengewoon verlof. Je levert het ingevulde formulier uiterlijk twee weken voor vertrek in bij Ciske van der Wal of Rolf Janssen, Onderwijsmanagers vmbo.

Faciliteitenbeleid
Dyslexie, dyscalculie of een deskundigheidsverklaring? In het document faciliteitenbeleid in het zwarte vlak hiernaast staat beschreven welke faciliteiten kunnen worden toegekend tijdens het examen of gedurende het onderwijs op SintLucas.

Schoolplan
In het schoolplan 2022‐2023 worden huidige en te realiseren ontwikkelingen voor komend schooljaar voor de vmbo-opleiding van SintLucas beschreven. Een exemplaar kun je hierboven downloaden.

Toetsing en overgangsnormen
In het document toetsing en overgangsnormen staat informatie rondom toetsing, zoals de beoordelingsprocedure, het inhalen van toetsen, het geldende fraudebeleid en de overgangsnormen op SintLucas.

Sociaal veiligheidsbeleid
In het Sociaal Veiligheidsbeleid staat informatie die te maken heeft met de veiligheid in en rondom SintLucas, haar leerlingen en andere belanghebbenden van SintLucas. Het beleid is, samen met een aantal andere documenten die erbij horen, hiernaast te downloaden.

Pestprotocol
In het pestprotocol staat omschreven hoe SintLucas omgaat met pesten. Het bevat richtlijnen bij geconstateerd pestgedrag, daarnaast staan er voorwaarden en activiteiten in die pesten kunnen voorkomen.

Social media protocol
Om handvatten en richting te geven aan social media gedrag heeft SintLucas dit protocol opgezet. Dit heeft betrekking op school gerelateerde situaties.

Reglement middelengebruik
Onze school wil bijdragen aan het welzijn van de leerlingen, studenten en medewerkers. In het regelement middelengebruik zijn de regels rondom het gebruik van middelen beschreven.

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een groep betrokken ouder(s)/verzorger(s), die de vinger aan de pols houden. Zij vertegenwoordigen de belangen van ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen op school. Dat doen ze door regelmatig te overleggen met de teamleiders van SintLucas, aanwezig te zijn bij belangrijke gebeurtenissen zoals informatie- en thema-avonden en vooral een luisterend oor te zijn voor signalen van leerlingen en ouder(s)/verzorger(s). Die signalen vertalen ze naar algemene bespreekpunten waar ze oplossingen voor zoeken. De ouderraad wil eigenlijk maar één ding: dat het je goed gaat op school. De belangrijkste doelstelling van de ouderraad is dan ook de betrokkenheid van de ouder(s)/verzorger(s) bevorderen bij de school, maar ook thuis. Het reglement van de ouderraad kun je hieronder downloaden.

Als ouderraad willen wij graag vanuit het perspectief van de ouder(s)/verzorger(s) bijdragen aan de ontwikkeling van de school en daarmee aan de ontwikkeling en opleiding van onze kinderen. Wil je ook graag meedenken? Stuur dan een e-mail naar: vmboouderraad@sintlucas.nl.

Opwaarderen printtegoed

Wil je het printtegoed op je leerlingpas opwaarderen? Ga dan naar deze website. Je vult op deze pagina jouw leerlingnummer en wachtwoord in. Vervolgens kun je een bedrag op je kaart zetten.

Vervoer

Kom je met de bus naar SintLucas? In Brabant wordt korting aangeboden voor scholieren die met de bus reizen. Meer info vind je op deze website.

Bijlagen

Download hiernaast de bijbehorende documenten.

Vragen?

Voor vragen over het vmbo van SintLucas kun je contact opnemen met het secretariaat van het vmbo via: vmbosecretariaat@sintlucas.nl.