SiNTLUCAS VMBO

Praktische informatie

Op deze pagina vind je onder andere de schoolgids, het jaarrooster en een link naar Magister.

SintLucas VMBO

Schoolgids
In de schoolgids staat alle praktische informatie over schooljaar 2023-2024. De nieuwe versie kun je hiernaast downloaden.

Absentieregistratie
In de procedure absentieregistratie staat vermeld wat de stappen zijn bij absentie van een leerling.

E-mailadressen medewerkers vmbo
Download hiernaast een overzicht van onze medewerkers en de e-mailadressen.

Handleiding Magister
Magister is het leerlingadministratiepakket van SintLucas. Via Magisterweb en Magisterapp hebben leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) toegang tot algemene informatie over school en tot gegevens zoals onder andere roosters, roosterwijzigingen, beoordelingen en absenties. Weten hoe het systeem werkt? Klik dan hiernaast in het zwarte blok voor de handleiding.

Jaarplanning vmbo
Download hiernaast de jaarplanning van het vmbo schooljaar 2022-2023

Informatie schooljaar 2023-2024
De documenten en informatie die je nodig hebt om het schooljaar 2022-2023 goed te kunnen beginnen, vind je op deze pagina.

Faciliteitenbeleid
Dyslexie, dyscalculie of een deskundigheidsverklaring? In het document faciliteitenbeleid in het zwarte vlak hiernaast staat beschreven welke faciliteiten kunnen worden toegekend tijdens het examen of gedurende het onderwijs op SintLucas.

Schoolondersteuningsprofiel
In het schoolondersteuningsprofiel  (SOP) wordt vastgelegd welke ondersteuning het vmbo van SintLucas aan leerlingen kan bieden.

Schoolplan
In het schoolplan 2022‐2023 worden huidige en te realiseren ontwikkelingen voor komend schooljaar voor de vmbo-opleiding van SintLucas beschreven. Een exemplaar kun je hierboven downloaden.

Toetsing en overgangsnormen
In het document toetsing en overgangsnormen staat informatie rondom toetsing, zoals de beoordelingsprocedure, het inhalen van toetsen, het geldende fraudebeleid en de overgangsnormen op SintLucas.

 

Examenreglement leerjaar 3 en 4
De documenten met betrekking tot het examenreglement (regelgeving rondom toetsing en examinering en het Programma van Toetsing en Afsluiting) voor leerjaar 3 en 4 kun je hiernaast downloaden.

Sociaal veiligheidsbeleid
In het Sociaal Veiligheidsbeleid staat informatie die te maken heeft met de veiligheid in en rondom SintLucas, haar leerlingen en andere belanghebbenden van SintLucas. Het beleid is, samen met een aantal andere documenten die erbij horen, hiernaast te downloaden.

Pestprotocol
In het pestprotocol staat omschreven hoe SintLucas omgaat met pesten. Het bevat richtlijnen bij geconstateerd pestgedrag, daarnaast staan er voorwaarden en activiteiten in die pesten kunnen voorkomen.

Social media protocol
Om handvatten en richting te geven aan social media gedrag heeft SintLucas dit protocol opgezet. Dit heeft betrekking op school gerelateerde situaties.

Regelement middelengebruik
Onze school wil bijdragen aan het welzijn van de leerlingen, studenten en medewerkers. In het regelement middelengebruik zijn de regels rondom het gebruik van middelen beschreven.

Formulier buitengewoon verlof
Wil je buitengewoon verlof aanvragen, dan kun je hiernaast het formulier (2 pagina’s) downloaden en invullen. Je levert het ingevulde formulier uiterlijk twee weken voor vertrek in bij Arjan Tielemans of Rolf Janssen, onderwijsmanagers vmbo.

Opwaarderen printtegoed
Wil je het printtegoed op je leerlingpas opwaarderen? Ga dan naar deze website.  Je vult op deze pagina jouw leerlingnummer en wachtwoord in. Vervolgens kun je een bedrag op je kaart zetten.

Vervoer
Kom je met de bus naar SintLucas? In Brabant wordt korting aangeboden voor scholieren die met de bus reizen. Meer info vind je op deze website.

Ouderraad
De ouderraad bestaat uit een groep betrokken ouder(s)/verzorger(s), die de vinger aan de pols houden. Zij vertegenwoordigen de belangen van ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen op school. Dat doen ze door regelmatig te overleggen met de teamleiders van SintLucas, aanwezig te zijn bij belangrijke gebeurtenissen zoals informatie- en thema-avonden en vooral een luisterend oor te zijn voor signalen van leerlingen en ouder(s)/verzorger(s). Die signalen vertalen ze naar algemene bespreekpunten waar ze oplossingen voor zoeken. De ouderraad wil eigenlijk maar één ding: dat het je goed gaat op school. De belangrijkste doelstelling van de ouderraad is dan ook de betrokkenheid van de ouder(s)/verzorger(s) bevorderen bij de school, maar ook thuis. Het reglement van de ouderraad kun je hiernaast downloaden.

Als ouderraad willen wij graag vanuit het perspectief van de ouder(s)/verzorger(s) bijdragen aan de ontwikkeling van de school en daarmee aan de ontwikkeling en opleiding van onze kinderen. Wil je ook graag meedenken? Klik dan op deze link!

Contactpersoon vmbo

Voor vragen over het vmbo van SintLucas kun je contact opnemen met het secretariaat van het vmbo via: vmbosecretariaat@sintlucas.nl.