SiNTLUCAS

Regelingen, codes & good governance

Lees op deze pagina informatie over regelingen, codes en good governance.

Gegevens ANBI

SintLucas heeft een ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt in dat wij als instelling het algemeen belang dienen. Daarom hoeven wij geen schenkbelasting of erfbelasting te betalen. Om deze ANBI-status te kunnen behouden, is SintLucas genoodzaakt onderstaande informatie op transparante wijze te verstrekken.

Naam: SintLucas
RSIN/Fiscaal nummer: 820930532
College van Bestuur: Ruud Rabelink en André Gehring

Links naar relevante pagina’s:

Inkoopvoorwaarden

SintLucas maakt gebruik van de volgende Algemene Inkoopvoorwaarden als opgesteld door het FSR: Algemene FSR Inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten Versie 4.0, Oktober 2021.

Good Governance

SintLucas wil een goed, verantwoord en transparant bestuur vertegenwoordigen.

Good Governance houdt in dat het sturen, beheersen en toezicht houden van een organisatie op een gerichte en efficiënte manier gedaan wordt. De realisatie van beleidsdoelstellingen moet effectief gebeuren evenals het op een open en transparante manier communiceren en verantwoording afleggen ten behoeve van de belanghebbenden. Hiernaast kun je documenten downloaden die bijdragen aan onze transparantie en worden beschikbaar gesteld in het kader van de ‘Good Governance’ van SintLucas.

Studentenstatuut

SintLucas is succesvol als studenten succes hebben tijdens én na SintLucas. Om dit te realiseren is het van belang dat studenten en medewerkers kunnen leren en werken in een prettige en veilige omgeving. Daarom zijn er regels en maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan. Zodat  iedereen zich bij SintLucas thuis voelt en als een echte ‘Sint’ het beste uit zichzelf en anderen kan halen. De regels en afspraken staan beschreven in het studentenstatuut. Download hiernaast het studentenstatuut.

Informatie over de klachtenregeling

Overal waar mensen werken, gaat er ook wel eens iets niet goed. Als (potentiële) leerlingen, (potentiële) studenten of externe belanghebbenden vinden dat zij niet zorgvuldig of rechtvaardig zijn behandeld door SintLucas, kunnen zij hiervan melding maken. Deze meldingen kunnen te maken hebben met besluiten of het uitblijven daarvan of het gedrag of uitingen van medewerkers van SintLucas. SintLucas probeert deze melding in eerste instantie in gesprek met betrokkenen op te lossen. Lukt dat niet, dan zijn er klachtenprocedures waarin verschillende stappen mogelijk zijn. In het document proces klachtenregeling staan de verschillende aandachtsgebieden beschreven met de procedures en de verantwoordelijken. Hiernaast kun je de verschillende documenten downloaden rondom de klachtenregeling.

Contactpersoon klachtenregeling

De contactpersoon van SintLucas voor de klachtenregeling is Lindsay Weijtmans. Zij is bereikbaar via het e-mailadres: klachten@sintlucas.nl.

Post kan gestuurd worden naar:
SintLucas,
t.a.v. Lindsay Weijtmans
Postbus 872, 5600 AW Eindhoven of
Postbus 120, 5280 AC Boxtel

Toetsing en examinering

Indien je het niet eens bent met de uitslag van examens, kan je bezwaar maken bij de examencommissie. Als je het niet eens bent met de conclusie van de examencommissie, kan je in beroep gaan bij de commissie van beroep voor examens. Hoe je bezwaar en beroep kunt aantekenen, is terug te vinden in het examen-reglement. Dit kun je terugvinden in de Studiegids examinering van jouw opleiding. Via deze link kun je de regeling per opleiding terugvinden.

Vertrouwenspersonen

SintLucas wil dat iedereen zich prettig voelt op school. Pesten, discriminatie of ongewenste intimiteiten zijn zaken die niet getolereerd worden op SintLucas. Je kan altijd bij een vertrouwenspersoon terecht als je met deze problemen rondloopt. Lees in het document hiernaast meer over de regeling vertrouwenspersonen.

Student aan het werk