Medezeggenschap

SintLucas heeft de medezeggenschap geregeld volgens de Wet op de ondernemingsraden. Er is een leerlingenraad, studentenraad, ondernemingsraad en ouderraad.

Sfeerbeeld Boxtel

Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende leerjaren van het vmbo. In iedere klas zit een vertegenwoordiger die onderwerpen doorspeelt naar de leerlingenraad. Zij zetten deze op de agenda voor het overleg met de leiding van het vmbo. De leerlingenraad heeft onder andere inspraak op zaken als lestijden, roosters, vakanties en regels.

Studentenraad

Beide locaties van het mbo kennen een studentenraad. Locatiegebonden onderwerpen worden besproken in overleg tussen deze decentrale studentenraad en de directeur verantwoordelijk voor de locatie. Locatieoverstijgende onderwerpen komen aan bod in het overleg dat een aantal keer per jaar plaatsvindt met het College van Bestuur. Daarnaast heeft de studentenraad tijdens het schooljaar contact met de ondernemingsraad (vertegenwoordigen medewerkers), ouderraad en leerlingenraad. De studentenraad heeft inspraak op zaken als lestijden, vakantieplanning, roosters en regels.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad bestaat uit medewerkers. Zij heeft advies- en instemmingsrecht bij onderwerpen die in de wet zijn vastgelegd. De ondernemingsraad heeft zes tot acht keer per jaar overleg met het College van Bestuur (CvB). Een advies van de raad mag het CvB met argumenten naast zich neerleggen, een onthouding van instemming niet.

Ouderraad

Via de ouderraad kunnen ouders meedenken, meepraten en meebeslissen over de gang van zaken op school. Bijvoorbeeld als het gaat om de ouderbijdrage, de vakantieplanning, de examenregeling of schooltijden. Er zijn drie decentrale ouderraden (mbo Eindhoven, mbo Boxtel en vmbo) die een aantal keer per jaar overleg hebben met de directie. Ook bespreken ze onderwerpen met de leerlingen-, studenten- en ondernemingsraad.

Download hiernaast het medezeggenschapsstatuut. In dit document staat beschreven hoe de medezeggenschap
binnen SintLucas is geregeld.

Contactgegevens

Wil je in contact komen met een vertegenwoordiger van een van de raden, stuur dan een mail naar:

vmboleerlingenraad@sintlucas.nl
studentenraadboxtel@sintlucas.nl
studentenraadehv@sintlucas.nl
ouderraadboxtel@sintlucas.nl
ouderraadeindhoven@sintlucas.nl
vmboouderraad@sintlucas.nl
or@sintlucas.nl

Atrium