SINTLUCAS VAKSCHOOL VOOR BETEKENISVOLLE CREATIVITEIT

Practoraat Betekenisvolle Creativiteit

Practoraat

Het nut van toegepaste creativiteit zichtbaar en inzichtelijk te maken

Practoraat Betekenisvolle Creativiteit

Het practoraat bij SintLucas is erop gericht duurzame betekenis te geven aan betekenisvolle creativiteit en staat nauw in verbinding met de buitenwereld. Wat wordt waarom en wanneer als betekenisvol gezien in de wereld om ons heen? Wat is het belang van vormgeving en van de mbo-vormgever? Het is nodig dat we deze vragen continu kritisch onderzoeken en bevragen.

Dat ideeën op zich niet voldoende zijn om het hoofd te bieden aan de talloze maatschappelijke uitdagingen en complexe vraagstukken waar de wereld vandaag en morgen mee te maken heeft, is voor SintLucas een gegeven. Op regionaal niveau staat Noord-Brabant, de geografische context van waaruit SintLucas opereert, voor grootschalige opgaven. Van duurzame energieproductie, woningbouw, mobiliteit en logistiek tot klimaatadaptatie, biodiversiteit, circulaire economie en de transitie van de land- en tuinbouw.

De rol van de creatieve mbo-professionals die zich zowel kunnen ‘inbeelden’ als kunnen ‘verbeelden’ is essentieel om de talloze maatschappelijke uitdagingen en complexe vraagstukken het hoofd te kunnen bieden.

Om het nut van deze toegepaste creativiteit zichtbaar en inzichtelijk te maken heeft SintLucas een practoraat ‘betekenisvolle creativiteit’, dat vanuit een vakinhoudelijk perspectief (met een centrale focus op de rol van vormgeving) én een onderwijskundig perspectief is opgezet.

Student keramiek
Student keramiek
De Laatste Makers

Practorale rede

20 oktober sprak practor Catelijne van Middelkoop haar practorale rede “De Laatste Makers” uit.  De Laatste Makers schetst een beeld van een mogelijke toekomst van maakonderwijs en hieruit voortkomende kennisontwikkeling in Nederland en bevraagt de kritische rol die hierin voor een vakschool als SintLucas is weggelegd. Wil je de rede terugkijken? Klik dan op onderstaande button.

Bekijk de rede
Student VPRM
Wat willen we gaan doen

Doelen

Met dit practoraat willen we overdraagbare kennis over het betekenisvol inzetten van toegepaste creativiteit en vormgeving voor maatschappelijk nieuwe uitdagingen ontwikkelen en vormgeven door middel van artefacten voor en door studenten, (onderzoeks-)docenten en externe stakeholders. Onder artefacten verstaan we: doelbewust ontwikkelde instrumenten om vernieuwingsdoelen te realiseren. Aanvullend willen we deze artefacten valideren en er kritisch op reflecteren tijdens uiteenlopende (iteratieve) ontwerp- én implementatieprocessen.

Student aan het werk

Samenwerkingsverbanden

Startpunt voor het 3-jarige onderzoek vormt een groot aantal vooraf geïnitieerde en extrinsiek gemotiveerde (id est ‘een mogelijk vooruitzicht op een duurzame toekomst’) samenwerkingsverbanden die middels een overkoepelend framework van drie aan elkaar gerelateerde onderzoeksvragen met elkaar zijn verbonden.

De opgedane inzichten zijn de ‘ingrediënten’ waarmee we meer inzicht verkrijgen in hoe het onderwijs (op de grensgebieden) eruit ziet dat lerenden goed voorbereidt op de essentiële rol van creatieve mbo-professional.

De samenwerkingsverbanden vormen de context waarbinnen de vraagstukken van het Practoraat worden geplaatst en onderzocht. De vraagstukken vallen allemaal binnen het centrale thema ‘betekenisvolle creativiteit’ en zijn samengevoegd in drie samenhangende clusters.

  • We plaatsen de ontwikkeling van het vormgevingsonderwijs in Nederland in historische en sociaal-maatschappelijke context.
  • We willen beter begrijpen welke ingrediënten de essentiële rol van de vormgevingsprofessional versterken;

We halen ontwerpprincipes op voor samenwerkingen in het mbo-vormgevingsonderwijs, die kritisch voortbouwen op het reeds bestaande.

Samenwerkings verband

Land&Hand

Land&Hand is een meerjarig project over de wisselwerking tussen landschap, materiaal en het vakmanschap dat eruit voortkomt. Het project ontwikkelt samenwerkingen tussen mbo onderwijs, ondernemers en landschapsorganisaties. Op een fysieke locatie gaan de studenten een relatie aan met het landschap en de daaraan gekoppelde maakindustrie. In Noord-Brabant hebben we samen met Ketter&Co voor Theaterfestival De Parade de relatie onderzocht tussen landschap en festivals. Wat is de impact voor een organisatie of bezoeker? En hoe zorg je tijdens het festival voor bewustwording van het landschap?

Bekijk de video
Theater de Parade
Samenwerkings verband

RetroFuture@Evoluon

Op 24 September 1966 opende het Evoluon in Eindhoven als een toekomstgerichte plek voor jong en oud. Op 24 september 2022 heropende Next Nature het Evoluon weer voor publiek met de tentoonstelling RetroFuture. De bezoeker wordt in een spectaculaire setting meegenomen in de belevingswereld van toekomstdenkers, dromers en kunstenaars. Hoe werd er gedacht dat de wereld er vandaag uit zou zien? En wat kunnen we daar van leren? Eén van de plekken vanwaaruit dit kan, is een tunnel met vliegtuigstoelen. De stoelen zijn door student Zion Webb omgetoverd tot een reeks unieke, tot de verbeelding sprekende objecten. De verschillende rollen die Zion gedurende het project heeft vervuld,, zijn van grote betekenis voor de totstandkoming van het model voor duurzaam samenwerken, waar het practoraat aan werkt.

Ervaar Next Nature
Samenwerkingsverband practoraat case vliegtuigstoelen

Wiki betekenisvolle creativiteit

De wiki ‘betekenisvolle creativiteit’ is een webapplicatie naar een door het practoraat onderbouwde proto-definitie van ‘betekenisvolle creativiteit’ die gezamenlijk kan worden bewerkt op basis van feitelijke informatie. Iedereen kan de wiki in principe wijzigen, het practoraat bewaakt het proces en behoudt de regie. Eerdere versies van de definitie worden niet overschreven maar toegevoegd aan het archief.

Practor en Practoraatsleden

Organisatie

Onderzoek heeft een centrale rol in het Practoraat en is belegd bij de Practor, Catelijne van Middelkoop en Practoraatsleden. De Practor houdt het overzicht en stuurt inhoudelijk en organisatorisch aan. Practoraatsleden voeren de verschillende onderzoeksprojecten uit, in samenwerking met diverse onderwijspartners. Meer informatie: Catelijne van Middelkoop, c.van.middelkoop@sintlucas.nl

Werk VPRM