Medezeggenschap

SintLucas heeft de medezeggenschap geregeld volgens de Wet op de ondernemingsraden, die in 2011 van kracht is geworden. Er is een ouderraad, een studenten- en leerlingenraad en een ondernemingsraad.

SintLucas heeft de medezeggenschap geregeld volgens de Wet op de ondernemingsraden, die in 2011 van kracht is geworden. Er is een ouderraad, een studenten- en leerlingenraad en een ondernemingsraad.

STUDENTEN- EN LEERLINGENRAAD

SintLucas kent drie decentrale raden: mbo Eindhoven, mbo Boxtel en vmbo. De decentrale studenten- en leerlingenraden hebben vier keer per jaar overleg met de schoolleiders van SintLucas. De punten die daaruit voortkomen, nemen de afgevaardigden mee naar het centrale overleg. De studenten- en leerlingenraad heeft inspraak op zaken als lestijden, vakantieplanning, roosters en regels.

De centrale studenten- en leerlingenraad heeft twee keer per jaar overleg met de centrale ouderraad en de ondernemingsraad en vier keer per jaar overleg met het College van Bestuur.

ONDERNEMINGSRAAD

De ondernemingsraad bestaat uit medewerkers. Zij heeft advies- en instemmingsrecht bij onderwerpen die in de Wet zijn vastgelegd. De ondernemingsraad heeft 6-8 keer per jaar overleg met het college van bestuur. Een advies mag het CvB met argumenten naast zich neerleggen, een onthouding van instemming niet.

OUDERRAAD

Via de ouderraad kunnen ouders meedenken, meepraten en meebeslissen over de gang van zaken op school. Bijvoorbeeld als het gaat om de ouderbijdrage, de vakantieplanning, de examenregeling of schooltijden.

Er zijn drie decentrale ouderraden (mbo Eindhoven, mbo Boxtel en vmbo) die vier keer per jaar overleg hebben met de schoolleiders. Zaken die daar besproken worden, worden door de afgevaardigden per raad meegenomen naar de centrale ouderraad.

De ouderraad heeft twee keer per jaar overleg met de studenten- en leerlingenraad en de ondernemingsraad en ook twee keer per jaar overleg met het College van Bestuur.