Organisatie

SintLucas bestaat uit professionals die samen de organisatie vorm en inhoud geven. Daarbij past een platte structuur die medewerkers ook daadwerkelijk verantwoordelijk maakt voor de kwaliteit van het werk.

SintLucas bestaat uit professionals die samen de organisatie vorm en inhoud geven. Daarbij past een platte structuur die medewerkers ook daadwerkelijk verantwoordelijk maakt voor de kwaliteit van het werk.

Zo’n 3200 studenten en leerlingen werken bij SintLucas dagelijks aan de vorming en ontwikkeling van hun vakmanschap. Hierbij kunnen ze rekenen op de begeleiding van zo'n 320 (gast)docenten, (gast)instructeurs en overige medewerkers.

SintLucas is een platte organisatie met een college van bestuur, schoolleiding en de onderwijsgevenden. Daarnaast zijn er staf- en ondersteunende diensten die werken ten behoeve van het onderwijs. Het college van bestuur wordt gecontroleerd en geadviseerd door een raad van toezicht.

College van bestuur en raad van toezicht

Ruud Rabelink vormt het College van Bestuur van Sintlucas. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen SintLucas. De raad ziet er op toe dat beide scholen hun onderwijstaak en werkgeverschap uitstekend waarmaken.

Raad van advies

In deze raad zitten vertegenwoordigers uit de beroepenvelden en het vervolgonderwijs waar SintLucas voor opleidt. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies over het te voeren onderwijsbeleid. De raad draagt bij aan actueel en innovatief onderwijs.

Good governance

SintLucas wil een goed, verantwoord en transparant bestuur vertegenwoordigen. Via deze link kom je op een pagina waar documenten staan die bijdragen aan onze transparantie en die worden beschikbaar gesteld in het kader van de 'good governance' van SintLucas.

Medezeggenschap

SintLucas heeft de medezeggenschap geregeld volgens de Wet op de ondernemingsraden, die in 2011 van kracht is geworden. Er is een ouderraad, een studenten- en leerlingenraad en een ondernemingsraad