ORGANISATIE

Om effectief en efficiënt onderwijs te bieden is niet alleen de inhoud belangrijk; ook de organisatie moet op orde zijn. SintLucas bestaat uit professionals die samen een professionele organisatie vorm en inhoud geven. Daarbij past een platte structuur die medewerkers ook daadwerkelijk verantwoordelijk maakt voor de kwaliteit van het werk.

Kernwaarden
Het optimaal ontwikkelen en verzorgen van opleidingen is hierbij richtinggevend. Zo’n 3200 studenten en leerlingen werken bij SintLucas dagelijks aan de vorming en ontwikkeling van hun vakmanschap. Zij zijn onze ambassadeurs en onze trots. En wij stellen hen in alles centraal. Hierbij kunnen ze rekenen op de begeleiding van zo'n 320 (gast)docenten, (gast)instructeurs en overige medewerkers. De kernwaarden die ze delen: eigenzinnig, trots, professioneel, ondernemend en gedreven. 

Organogram
SintLucas is een platte organisatie met een college van bestuur met daaronder vier afdelingen, en een viertal staf- en ondersteunende dienstern. Het college van bestuur wordt gecontroleerd en geadviseerd door een raad van toezicht.
Klik hier voor het organogram van SintLucas

College van Bestuur
Het College van Bestuur bestaat uit:

Igor van Hooff (voorzitter)
- personeel
- bedrijfsvoering
- huisvesting
- communicatie & PR
- medezeggenschap en contractonderwijs.

Ruud Rabelink (lid)
- onderwijs
- kwaliteitszorg
- arbeidsmarkt
- ICT
- medezeggenschap en contractonderwijs.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het college van bestuur en de algemene gang van zaken binnen SintLucas. De raad ziet er op toe dat beide scholen hun onderwijstaak en werkgeverschap uitstekend waarmaken.

Raad van Advies
In deze raad zitten inspirerende vertegenwoordigers uit de beroepenvelden en het vervolgonderwijs waar SintLucas voor opleidt. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies over het te voeren onderwijsbeleid. De raad draagt bij aan actueel en innovatief onderwijs.

Medezeggenschap
SintLucas heeft de medezeggenschap geregeld volgens de Wet op de ondernemingsraden die in 2011 van kracht is geworden. Er is een ouderraad, een studenten- en leerlingenraad en een ondernemingsraad. Lees meer

Toezicht goed bestuur
SintLucas wil een goed, verantwoord en transparant bestuur vertegenwoordigen. Op deze pagina staan documenten die bijdragen aan onze transparantie en worden beschikbaar gesteld in het kader van de 'good governance' van SintLucas.